<sub id="doRwSm"></sub>
  1. <big id="doRwSm"><address id="doRwSm"><nobr id="doRwSm"></nobr></address></big><nav id="doRwSm"><code id="doRwSm"><meter id="doRwSm"></meter></code></nav>

   1. <sub id="doRwSm"><address id="doRwSm"><meter id="doRwSm"></meter></address></sub>

    Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

    Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

    P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

    Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
    Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

    Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

    (zkrácený ?lánek 12 stran)

    M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

    Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

    V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

    V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

     

    Mobilizace a cesta na frontu

    V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

    V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

     

    Na srbské frontě a v zajetí

    P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

    V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

    Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

    Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

    Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

    Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

    20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

    Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

    Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

    15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

    Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

    V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

     

    Anabáze z Valjeva do Valony

    Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

    P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

    Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

    Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

    Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

    Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

    Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

     

    „Pole ztracené“

    Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

    Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

    Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

     

    Ve francouzských táborech

    18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

    Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

    V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

    V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

    4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

     

    Vzh?ru do legií!

    Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

    P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

    Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

    Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

    Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

    My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

    Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

     

    V bojích na západní frontě

    Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

    Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

    Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

    Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

    Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

    P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

    Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

    Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

    Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

    8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

     

     

     

    © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

    Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

    K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

    Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

    p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

    Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

    Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

    Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

    P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

    Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

    Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

    Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

    25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

    Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

    Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

    Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

    Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

    Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

    Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

    V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

    Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

    Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

    4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

    Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

    Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

    V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

    Slovník, vysvětlivky, komentá?e

    abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

    ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

    akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

    Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

    alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

    Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

    anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

    aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

    apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

    Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

    Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

    arsenál zbrojnice

    Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

    Autrichiens fr. Rakušáci

    batalion pluk

    bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

    bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

    boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

    cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

    cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

    ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

    ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

    desentér desertér

    Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

    dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

    Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

    fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

    feldkurát vojenský kněz

    feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

    feldšpitál něm. polní nemocnice

    feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

    febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

    flota námo?nictvo

    Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

    fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

    fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

    gruppo it. zde: oddělení

    halt! něm. povel zastavit, stát!

    Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

    Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

    infanterie dělost?electvo

    Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

    jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

    ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

    kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

    kantina zde: prodejna pro zajatce

    kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

    kavalerie jezdectvo

    kellner něm. ?íšník

    komisárek vojenský chléb kyselé chuti

    komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

    konduktér pr?vod?í

    korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

    Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

    ku?a srb. d?m

    kuláš zast. guláš

    Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

    lágrovat něm.tábo?it

    lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

    landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

    landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

    Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

    lettres fr. dopisy

    losung něm. zde: heslo dne

    mantl něm. vojenský pláš?

    marodní kniha něm. kniha nemocných

    marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

    maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

    maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

    mantúra vojenský oblek

    merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

    Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

    náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

    obrlajtnant něm. nadporu?ík

    oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

    ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

    para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

    pasírka něm. povolenka

    Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

    pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

    Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

    Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

    piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

    piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

    pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

    pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

    posichrovat něm. pojistit, zajistit

    Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

    profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

    Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

    rakije pálenka

    raport hlášení

    rast něm. odpo?inek

    Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

    règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

    Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

    rekonvalescent lat. zotavující se pacient

    Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

    Ristung něm. výzbroj

    salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

    saniterák vojenský ošet?ovatel

    separace oddělení

    studovat zde: zabavit

    Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

    Stationskomando něm. posádkové velení

    stra?ár srb. strá?ce

    štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

    Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

    Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

    tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

    tagwach něm.budí?ek

    therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

    trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

    t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

    Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

    Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

    Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

    Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

    wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

    z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

    zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

    zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

    ครีม รองพื้น แตงโม แบบ เสื้อผ้า ไหม สวย ๆ วิตามิน ซี เม็ด ครีม มาดาม ลิ ซ่า ครีม กันแดด ผิว แพ้ ง่าย หน้า มัน รองเท้า ผ้าใบ เด็ก ผู้หญิง กางเกง สี ม่วง รองเท้า ฟุต ซอ ล kappa ห้อง เสื้อ เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ มา ใหม่ เสื้อ เด็ก ผู้หญิง ทอง ดี คาเฟ่ ส ปา รองเท้า ภูมิใจ กา ร์ เด้ น คาเฟ่ ไซส์ รองเท้า แตะ ไฮ โดร ค วิ โนน แนะ นํา ครีม ทา หน้า รองเท้า วิ่ง warrix เสื้อ ตัว ยาว นี เวี ย เซ รั่ ม ทา หน้า ราคา รองเท้า fila ครีม ทา ผิว แตก ลาย กิน วิตามิน ซี ตอน ไหน ชุด กระโปรง ยาว น่า รัก รองเท้า ฟุต ซอ ล kappa ครีม ขาว ใน เซ เว่ น กางเกง ลี วาย ผู้หญิง กางเกง ผ้า เอว สูง รองเท้า ผู้ชาย 2019 ราคา รองเท้า fila รองเท้า แตะ ผู้ชาย แบรนด์ 2019 รองเท้า mlb ราคา เสื้อผ้า สำหรับ คน ผิว คล้ำ กางเกง เอว สูง ขา ยาว เสื้อ ยืด กุ ช ชี่ กันแดด ไม่ อุด ตัน ชุด กระโปรง ยีน ส์ ราคา รองเท้า vans เสื้อ แบรนด์ มือ สอง รองเท้า คิ ต ตี้ เสื้อ พื้นเมือง หญิง วิตามิน vistra เภสัช ครีม รองเท้า ผ้าใบ แบบ สวม clarks รองเท้า เสื้อ เชิ้ต aiiz แขน ยาว ผู้หญิง วิตามิน อี กิน ตอน ไหน ครีม พี ออ ร่า วิตามิน ซี nat c ราคา วัต สัน ครีม เภสัช สีชมพู ขาย รองเท้า ส ตั๊ ด รองเท้า บา ส peak กันแดด อ เน ส ซ่า รองเท้า adidas ผู้หญิง 2018 รองเท้า เท วิน ผู้หญิง camper รองเท้า ราคา รองเท้า กระโปรง ยีน ส์ เอว สูง กางเกง ขา สั้น ผู้หญิง อ้วน รองเท้า หัวแหลม เสื้อผ้า วิน เท จ หญิง กางเกง ยีน ส์ ยืด เสื้อผ้า ชาย adidas nmd ราคา cvitt nike air max สี ขาว ครีม บํา รุ ง หน้า ก่อน นอน ครีม ทา ท้อง ลาย หลัง คลอด เสื้อ สี ขาว ผู้ชาย กางเกง อัด พลีท ราคา กางเกง ยีน ส์ ครีม ทา ใต้ ตา pantip วิตามิน บํา รุ ง ผิว ขาว ร้าน ลูก รัก เสื้อผ้า ขายส่ง กางเกง สี น้ำตาล รองเท้า ฟิตเนส หน้า เท้า กว้าง ครีม ผิว ขาว เร่ง ด่วน pantip โรงงาน กางเกง ยีน ส์ พระราม 2 คาเฟ่ mrt รองเท้า วิ่ง แนะ นํา รองเท้า ด๊ อก เตอร์ มา ร์ ติ น กางเกง สี ครีม ชาย dermaction กันแดด กันแดด อ เน ส ซ่า ครีม ทา ผิว ใน เซ เว่ น รองเท้า cc oo ผู้ชาย ล่าสุด ครีม ใน วัต สัน รองเท้า hoka ราคา รองเท้า camel เสื้อ ยืด สี เหลือง รองเท้า แค ท ช่า ครีม ใน เน็ต ใช้ แล้ว ขาว จริง pantip husky house cafe กางเกง เด็กชาย รองเท้า หนัง ผู้ชาย 2019 เสื้อ ลาย ดอก สงกรานต์ วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ pantip รองเท้า ใน บ้าน รองเท้า วิ่ง ไน กี้ ผู้ชาย ครีม aha วิตามิน รักษา ฝ้า adidas nmd r1 ราคา รา วิน โฮม คาเฟ่ ชุด เซ็ ท ราคา ส่ง ประตูน้ำ วิตามิน เม็ด ฟู่ ดี ไหม pantip ส โต ย คาเฟ่ กระโปรง ทํา งาน สี ดํา รองเท้า fila ผู้หญิง ครีม ซิ ง ซิ ง nat b กิน ตอน ไหน ท่าน้ำ คาเฟ่ ราคา รองเท้า converse วิตามิน แก้ เหน็บชา เสื้อผ้า โบ ฮี เมีย น รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ราคา กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย h&m เสื้อผ้า เด็ก ราคา ถูก nat c mega กางเกง ยีน ส์ ขายส่ง คาเฟ่ พระโขนง คาเฟ่ ตึกแถว เปรม คาเฟ่ ละมุน คาเฟ่ รองเท้า ตาข่าย วิตามิน บี 1 6 12 วิธี รับประทาน ทา ครีม ครีม ยัน ฮี สี ฟ้า ให้ วิตามิน ผิว ฉีด วิตามิน ผิว ที่ไหน ดี รองเท้า คิ ต ตี้ แบบ เสื้อ สวย ๆ ผ้า ไทย แบบ กางเกง ขา สั้น รองเท้า เด็ก มือ สอง เสื้อ ยืด calvin klein รองเท้า โอ นิ ซึ กะ มือ สอง ครีม cc neurobion คือ รองเท้า แตะ supreme ครีม ทา นาคา พม่า คาเฟ่ เปิด ใหม่ chonlyshoes รองเท้า ลา คอส แท้ เสื้อผ้า เด็ก ราคา ถูก แต่งตัว แบบ เกาหลี รองเท้า วิ่ง ราคา ไม่ เกิน 500 วิตามิน e บริสุทธิ์ ซื้อ ที่ไหน เสื้อ เชิ้ต aiiz แขน ยาว ผู้หญิง กางเกง ทรง ลุง ขายส่ง รองเท้า หัวแหลม ครีม โอ เล ย์ ตัว ไหน ดี สำหรับ คน เป็น สิว converse แท้ ทรง กระโปรง รองเท้า ผู้หญิง ผ้าใบ aha ครีม รองเท้า รัด ส้น เด็ก เสื้อผ้า ฝ้าย ประยุกต์ skechers รองเท้า แตะ ออกแบบ เสื้อผ้า เอง ดู เสื้อผ้า รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง 2019 รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ของ แท้ เสื้อ ดิสนีย์ รองเท้า กุ ช ชี่ ผู้หญิง คาเฟ่ ลาดพร้าว วัง หิน เสื้อ ยก กระสอบ ร้าน กาแฟ สไตล์ มิ นิ มอ ล วิตามิน บํา รุ ง สายตา ตัว ไหน ดี เสื้อ ลูกไม้ สวย ๆ ผู้ใหญ่ ขายส่ง รองเท้า แฟชั่น ชุด ไป งาน แต่ง กางเกง เสื้อกล้าม สี ขาว รองเท้า ใส่ สบาย ผู้หญิง รองเท้า ฟุตบอล ราคา ถูก รองเท้า แตะ hermes ผู้ชาย คาเฟ่ ติด mrt รองเท้า ผ้า ครีม ขัด ผิว ขาว เสื้อ ralph lauren เปิด ร้าน กาแฟ อ เม ซอน วิตามิน ที่ ละลาย ใน น้ำ คาเฟ่ แถว สุขุมวิท รองเท้า เซฟตี้ มือ สอง ดอกไม้ ประตู แจกัน คาเฟ่ กางเกง ยีน ส์ 5 ส่วน ผู้หญิง ครีม ลด ใต้ ตา ดํา เสื้อผ้า แฟชั่น อายุ 14 หญิง เด รส ลินิน รองเท้า ผู้หญิง ใส่ สบาย แบบ ตัด เสื้อ สวย ๆ ครีม ล อ รี อั ล กลางคืน ดี ไหม คาเฟ่ แมว ลาดพร้าว รองเท้า แตะ เกาหลี รองเท้า ผ้าใบ ไม่มี เชือก ครีม พลูคาว ผสม บัว หิมะ รองเท้า ลูกเสือ ครู ผู้หญิง ครีม นี โน่ กระโปรง สี แดง คาเฟ่ หมา แมว ครีม ลา โร ช รองเท้า มือ สอง โรง เกลือ รองเท้า ฟุตบอล ไน กี้ กางเกง ยีน ส์ ขา ยาว ผู้หญิง รองเท้า ส แคช เชอ ร์ รองเท้า แบดมินตัน mizuno เสื้อ สี สะท้อน แสง ครีม ลด รอย แดง จาก สิว ครีม ส้ม ใส รองเท้า ไน กี้ 2020 คาเฟ่ กํา แพง เพชร เสื้อ เชิ้ต ผ้า ซาติน กางเกง ยีน ส์ ผ้า ยืด giordano เสื้อ คั ท ชู สี ดํา รองเท้า มือ สอง ยก กระสอบ แบบ เสื้อ ลูกไม้ นอก วิตามิน ซี เกาหลี eundan รองเท้า แตะ ส้น สูง รา วิน โฮม คาเฟ่ บ้าน ไทย คาเฟ่ h&m เสื้อผ้า รองเท้า ส้น สูง หัวแหลม กระโปรง ทวิ ส เสื้อ กระสอบ ป้าย ไหน ดี สุด วิตามิน แมกนีเซียม กิน ตอน ไหน กางเกง ยีน ส์ แรง เลอ ร์ ของ แท้ กางเกง ยีน ส์ ขา สั้น 3 ส่วน ผู้หญิง กางเกง สาม ส่วน หญิง ขายส่ง เสื้อผ้า มือ สอง วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี 2563 กางเกง ดำ โฟม ล้าง หน้า ลด ฝ้า กระ ใน เซ เว่ น รองเท้า ผ้าใบ adidas ผู้หญิง รองเท้า adidas ผู้หญิง 2020 ต้นน้ำ คาเฟ่ เขา ใหญ่ ครีม รี เทิ ร์ น หลอด ชมพู พัน ทิป ครีม โสม ดํา กางเกง วอร์ม ไซส์ ใหญ่ เครื่อง สํา อา ง ใน เซ เว่ น กระโปรง ยาว ทรง เอ รองเท้า ฟิบ ฟ อบ ชาย หน้า เป็น ผื่น แพ้ ครีม ครีม โสม ยู madecera cream ดี ไหม ครีม ขมิ้น สด รองเท้า วิ่ง nike ผู้ชาย ชุด นอน เด็ก ผู้หญิง กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย อ้วน รองเท้า แตะ nike ผู้หญิง คอนเวิร์ส ออ ล ส ตา ร์ รองเท้า fila ผู้หญิง ครีม หน้า เรียว ร้าน กาแฟ อโศก ชุด เซ็ ท ราคา ส่ง ประตูน้ำ ครีม ใต้ ตา ดํา รองเท้า แกม โบ ล เสื้อผ้า ทารก แบรนด์ ครีม ตรา ภูเขา รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว nike ลบรอย แผลเป็น บน ใบหน้า pantip รองเท้า คั ท ชู naturalizer กระโปรง ชีฟอง ครีม ทา ขา แตก ลาย ชุด เด รส ผ้า ไทย สํา เร็ จ รูป ครีม ลด ริ้ว รอย เซ เว่ น pantip ดูดดื่ม คาเฟ่ ร้าน หลง โถ ว บุ ฟ เฟ ชุด กระโปรง ยาว น่า รัก วิตามิน อี กิน ตอน ไหน กางเกง ยีน ส์ 3 ส่วน ครีม ผลัด เซลล์ ผิว รองเท้า ฟิตเนส ครีม natcha กางเกง ยีน ส์ ผ้า ยืด ครีม กันแดด ทา หน้า เซ เว่ น ครีม ลำไย ชุด ไป งาน แต่ง คน อ้วน แพ ล ต ติ นั่ ม mega we care nat b รองเท้า เสริม ส้น ชาย รองเท้า แตะ แวน รองเท้า manwood ร้าน กาแฟ ต้นไม้ ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า เซ เว่ น รองเท้า เพื่อ สุขภาพ ผู้หญิง 2020 วิตามิน บํา รุ ง สมอง ความ จํา เสื้อผ้า เด็ก มือ สอง วิตามิน บํา รุ ง ตับ อาย ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 pantip วิตามิน เสริม ภูมิคุ้มกัน ครีม ทา ขา หนีบ ดํา วัต สัน วิตามิน ผิว ขาว นีออน pantip วิตามิน บำรุง สายตา ผู้ สูงอายุ รองเท้า louis vuitton กางเกง ใน ขา สั้น converse all star สี ขาว ร้าน เสื้อผ้า ผู้ชาย ig รองเท้า หุ้ม ส้น ผู้หญิง ใส่ สบาย รองเท้า superga ชุด เสื้อ กางเกง ออก งาน ความ ยาว กางเกง รองเท้า nike 2019 โลชั่น ผิว ขาว เร่ง ด่วน 2019 ครีม กันแดด หน้า ผิว แพ้ ง่าย รองเท้า ผ้าใบ ผู้หญิง 2019 ลด ราคา รองเท้า nike 2019 คาเฟ่ บ้านนา sepdermex cream รองเท้า adidas slip on นิ ว โร เบียน neurobion ราคา รองเท้า แตะ chanel กางเกง ยีน ส์ แบรนด์ ต่างๆ วิตามิน รักษา เซ็ บ เดิ ร์ ม ร้าน cafe ใกล้ ฉัน วิตามิน blackmore ครีม 91 อี เสื้อผ้า พื้นเมือง ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี พัน ทิป รองเท้า ผ้าใบ สี ดํา ผู้หญิง รองเท้า ผู้ชาย เท่ ๆ วิตามิน กิน ตอน ไหน รองเท้า puma ผู้หญิง กางเกง สี กรม ซิ ส ต้า ครีม charles & keith รองเท้า amazon cafe ใกล้ ฉัน ครีม มา เชอ รี่ ตลาด เสื้อผ้า วิตามิน ขาว ขั้น ตอน การ ลง ครีม ยี่ห้อ เสื้อผ้า วิธี กิน วิตามิน ซี dhc รองเท้า ส กอ ล ล์ มือ สอง เสื้อผ้า สาย ฝ อ โลชั่น ส มู ท อี ครีม นา มิ คอนเวิร์ส แจ็ ค ราคา ครีม รักษา ฝ้า ที่ ดี ที่สุด ที่ ดัน ทรง รองเท้า แบรนด์ เสื้อผ้า ใน ห้าง รองเท้า แตะ รัด ส้น ผู้หญิง แบรนด์ กางเกง ขา กระดิ่ง รองเท้า ไน กี้ zoom รองเท้า bally รองเท้า adidas ผู้หญิง สี ขาว กางเกง ลํา ลอง ชาย รองเท้า ผู้หญิง ผ้าใบ ครีม แพร รี่ โกลด์ รองเท้า เท วิน ผู้หญิง รองเท้า แตะ ผู้ชาย crocs เสื้อ สี ขาว ผู้ชาย วิตามิน ซี dhc ดี ไหม รองเท้า ฟองน้ำ รองเท้า แตะ ผู้ชาย nike เสื้อ ยาว รองเท้า คน อ้วน ชุด เที่ยว กลางคืน กางเกง ยีน ส์ เสื้อ ยก กระสอบ เสื้อ ยู นิ โค ล่ มือ สอง เด รส ผ้า ลินิน คาเฟ่ ริม ทะเล วิตามิน ซี 1000 กางเกง ยีน ส์ ทรง กระบอก ชาย กางเกง ผ้า ฝ้าย ผสม ลินิน รองเท้า oakley ยา รักษา รอย แผลเป็น ส กิน แคร์ ราคา นักเรียน balenciaga triple s ราคา รองเท้า แบดมินตัน mizuno รองเท้า birkenstock ผู้หญิง ราคา กระโปรง ยีน ส์ ทรง เอ ไฮ โดร ค วิ โนน linerazer รองเท้า buddy เสื้อ cps แท้ ราคา รองเท้า ตรา ช้าง ดาว รองเท้า ฟุต ซอ ล desporte hoka รองเท้า รองเท้า บูท แบรนด์ ดัง ผู้หญิง ครีม aha ครีม ทา ท้อง ลาย คน ท้อง pantip keen มือ สอง เสื้อ ลูกไม้ สี ขาว แขน สั้น ส กิน แคร์ 2019 ถูก และ ดี อาหาร เสริม บำรุง ผิว ครีม ส เต็ม เซลล์ เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ อิน เทรน ด์ คาเฟ่ ริม ทะเล บาง แสน กางเกง ยีน ส์ มือ สอง แบรนด์ คาเฟ่ สาย 1 รองเท้า ไน กี้ เด็ก วิตามิน b3 วิตามิน นอน หลับ ครีม ไอริช ไวท์ พัน ทิป เซ รั่ ม เกาหลี หน้า ใส กันแดด ถูก และ ดี รองเท้า supersport รองเท้า hoka ผู้หญิง รองเท้า prospecs รองเท้า ผู้หญิง สวย ๆ รองเท้า ส กอ ล ล์ 90 ครีม หมี ม่วง รองเท้า ด๊ อก เตอร์ มา ติ น บูท ยาว มี คาเฟ่ ร้าน กาแฟ จอม เทียน ร้าน กาแฟ ต้นไม้ เสื้อ ยู นิ โค ล่ มือ สอง รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ของ แท้ กระโปรง ทรง เอ ผ่า หน้า รองเท้า รัด ส้น kito dog in town เอกมัย ไน กี้ รี แอ ค ไน กี้ รี แอ ค ครีม ทํา ให้ ขาว ครีม ที่ คน ท้อง ใช้ได้ ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน รองเท้า บูท ชาย กระโปรง ทํา งาน สี ดํา เสื้อผ้า แนว วิน เท จ คาเฟ่ จอม เทียน ฉีด วิตามิน ผิว ที่ไหน ดี กระโปรง ทวิ ส ครีม ล อ รี อั ล สี แดง ครีม ขมิ้น สด วิตามิน ช่วย ให้ นอน หลับ ลึก skechers รองเท้า แตะ ครีม ทา รักแร้ oriental princess วิตามิน บํา รุ ง ผม ใน เซ เว่ น กางเกง สี่ ส่วน รองเท้า lacoste แตะ ชุด ฮาวาย คน อ้วน ร้าน เสื้อผ้า ผู้ชาย ig uniqlo กางเกง แอ พ ออกแบบ เสื้อผ้า ขั้น ตอน ทา ครีม jack purcell ราคา คาเฟ่ เขา ตะเกียบ กางเกง ผ้า ฝ้าย ผสม ลินิน ครีม ดารา ครีม เร่ง ผิว ขาว ขายส่ง กางเกง ยีน ส์ เกาหลี ชุด เด รส ทำงาน สไตล์ เกาหลี วิตามิน nat c ครีม ซิ ง ซิ ง เทรน แต่งตัว 2020 busaba cafe & meal เสื้อผ้า วัย ทารก dortmuend รองเท้า ครีม หน้า ใส pantip ครีม ผิว ขาว pantip ราคา รองเท้า ผ้าใบ fila รองเท้า ผ้าใบ กางเกง wrangler รองเท้า ผ้าใบ adidas ผู้ชาย วิตามิน ซี dhc กิน ตอน ไหน ครีม ส เน ล ครีม กันแดด ลา โร ช วิตามิน สิว กางเกง สี เหลือง ครีม บํา รุ ง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด เสื้อ mc ผู้ชาย ครีม ขัด ผิว ขาว รองเท้า nike 2019 รองเท้า ผ้าใบ muji แบบ กางเกง ขา สั้น เด รส น่า รัก ๆ ยัน ฮี เม ล่า ครีม สลิป ออ น สี ขาว ส ปา รองเท้า เสื้อ คน อวบ ครีม ยี่ห้อ ไหน ดี เสื้อ สี ฟ้า พาส เท ล รองเท้า แบบ สวม defenza cream รองเท้า แตะ ไน กี้ ผู้หญิง nike zoom fly 3 ราคา เสื้อ mc ผู้ชาย ครีม โสม ส ปี ด ไวท์ pantip ตะวัน นา คาเฟ่ รองเท้า อา ดิ ดา ส แท้ sneaker สี ขาว รองเท้า pro keds วิตามิน ซี แอ ม เว ย์ ราคา แบ ล็ คม อ ร์ วิตามิน บี สมุนไพร โบ วี่ คิ้ ม รองเท้า ใส่ เที่ยว รา วิน โฮม คาเฟ่ กระโปรง ยาว ทรง เอ รองเท้า บูท ชาย รองเท้า ฟุตบอล เด็ก เสื้อผ้า ชาย รองเท้า แตะ หู หนีบ วิตามิน ซี กับ บี รวม กิน พร้อม กัน ได้ ไหม วิตามิน ซี เม็ด รองเท้า ฟุต ซอ ล warrix ครีม กา นิ เย่ สี เหลือง เสื้อ เชิ้ต คน อ้วน รองเท้า geox ครีม บํา รุ ง เล็บ ครีม แพร รี่ โกลด์ กระโปรง ทรง เอ คน อ้วน รองเท้า ส้น สูง หัวแหลม รองเท้า ไซส์ รองเท้า เดิน ป่า merrell รองเท้า yeezy ราคา ครีม แก้ม บุ๋ม รองเท้า คอนเวิร์ส ผู้หญิง ของ แท้ วิตามิน รวม pantip ไน กี้ ซูม ฟลาย 3 รองเท้า ขายส่ง ครีม มาดาม ลิ ซ่า หน้า แพ้ ครีม สิว เห่อ รองเท้า เดิน อาย ครีม เอ ส เต้ วิตามิน อี กิน ตอน ไหน รองเท้า scholl ลด ราคา 2019 เสื้อผ้า ลินิน ผู้ใหญ่ พร้อม ส่ง รองเท้า ไน กี้ zoom dhc vitamin c ราคา วัต สัน เสื้อ เชิ้ต คน อ้วน ครีม ทา ผิว ขาว เกาหลี เสื้อ ยืด สี เหลือง วิตามิน คน ท้อง ชุด กระโปรง ฟูฟ่อง ราคา รองเท้า nike ครีม ยู เรี ย รองเท้า เด็ก adidas รองเท้า หนัง กลับ ผู้ชาย อาย ครีม ตัว ไหน ดี ครีม โอ เล ย์ สี แดง ชุด เด็กหญิง วิตามิน c dhc กระเป๋า ใส่ รองเท้า ฟุตบอล รองเท้า converse all star รองเท้า ปั่น จักรยาน เสือหมอบ ครีม ล อ รี อั ล แก้ ฝ้า ร้าน เสื้อผ้า แพ ล ต ติ นั่ ม ig รองเท้า ส กอ ล ล์ ผู้หญิง พาลา เดีย ม รองเท้า รองเท้า ฟองน้ำ รองเท้า ฟุต ซอ ล asics ครีม ผิว ขาว ใน เซ เว่ น รองเท้า ผ้าใบ ลด ราคา รองเท้า เต้น เสื้อ stussy เสื้อผ้า ทำงาน โลชั่น nivea ครีม แต้ม สิว ใน เซ เว่ น เด รส ลินิน อาหาร เสริม dhc วิตามิน b3 ครีม จันทร์ สว่าง วิตามิน แก้ เหน็บชา เสื้อผ้า งาน ป้าย ราคา ส่ง คาเฟ่ ประชาอุทิศ แบบ เสื้อผ้า ไหม สวย ๆ วิตามิน nat c กางเกง ขา สั้น ขายส่ง จาก โรงงาน รองเท้า คิ ต ตี้ รองเท้า ผู้หญิง ผ้าใบ รองเท้า air max ครีม สีชมพู อาหาร เสริม ธาตุ เหล็ก pantip ชุด กระโปรง ยาว น่า รัก รองเท้า kenzo เสื้อ unico กิน ซิงค์ กับ วิตามิน ซี เม็ด ฟู่ วิตามิน ซี รองเท้า ฟุตบอล มือ สอง วิตามิน ผิว ใส รองเท้า แตะ ที่ ดารา นิยม ใส่ เสื้อผ้า แฟชั่น ใหม่ ๆ ราคา ถูก ครีม รี เทิ ร์ น เกาหลี รองเท้า นักเรียน บา จา ส เตี ย รอย ด์ ครีม วิตามิน บี ยี่ห้อ ไหน ดี กางเกง 3 ส่วน หญิง วิตามิน ซี เกาหลี eundan โร จู คิ ส ครีม ตา ทา หน้า รองเท้า ราคา ถูก เสื้อ ชีฟอง แบรนด์ คาเฟ่ ปาก คลอง ตลาด โลชั่น ผิว ขาว เร่ง ด่วน ขาว เร็ว 3 เท่า เด รส กางเกง กางเกง ยีน ส์ lee แท้ รองเท้า บูท สี ขาว รองเท้า แอด ด้า รองเท้า เล่น บา ส รองเท้า ส ตั๊ ด แพน ครีม อา ร์ บู ติ น คาเฟ่ วัด อรุณ รองเท้า champion ครีม เกาหลี หลอด สีชมพู ครีม ทา ฝ้า ยี่ห้อ ไหน ดี ไซส์ รองเท้า nike กับ adidas oriental princess รักแร้ กางเกง ส แล็ ค ชาย ไซส์ ใหญ่ รองเท้า ผู้ชาย 2020 กระสอบ เสื้อ วิน เท จ คาเฟ่ เกษตร ส กิน แคร์ คน เป็น สิว the creek cafe เขา ใหญ่ กางเกง ขา จั้ ม ครีม ทา ผิว ใน เซ เว่ น เสื้อ ปาเต๊ะ รองเท้า sandal วิตามิน ซี ซี วิ ค ชุด ไป งาน บวช แบบ กางเกง ยีน ร้าน เสื้อผ้า ig minimal รองเท้า แตะ สี ขาว กางเกง ใส่ สบาย dhc vitamin c ของ แท้ กับ ของ ปลอม ยู เซอ ริน โอ เม ก้า เสื้อ givenchy เสื้อ oasis เสื้อ นีออน ไซส์ ใหญ่ adidas slip on สี ขาว คาเฟ่ หมา อารีย์ กางเกง boxer แฟ รน ไช ส์ กาแฟ อ เม ซอน กันแดด โรส โกลด์ เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ดี blackmore bio c ราคา ครีม หน้า สด พัน ทิป ครีม สี ฟ้า ชุด ไป งาน แต่ง คน อ้วน แบบ กางเกง ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด เสื้อ ห ลุย ส์ รองเท้า prospecs รองเท้า ด๊ อก เตอร์ มา ติ น คั ท ชู สี ดํา คาเฟ่ ติด mrt รองเท้า มือ สอง โรง เกลือ ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส pantip โลชั่น ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 รองเท้า เด็ก adidas วิตามิน บี คอมเพล็กซ์ คือ เสื้อ adidas ผู้หญิง กันแดด eucerin รักษา ฝ้า กางเกง ผ้า ฝ้าย ผู้หญิง รองเท้า แตะ ส้น สูง กระโปรง ฟ รุ้ง ฟ ริ้ ง สวน กู คาเฟ่ รองเท้า พละ นักเรียน หญิง เสื้อ เชิ้ต ผ้า ลินิน ร้าน กาแฟ สาทร ชุด หมี เด็ก วิตามิน ซี วิ ส ต้า รองเท้า แตะ ผู้ชาย แบรนด์ รองเท้า hi tec รองเท้า ขายส่ง รองเท้า ตรา ช้าง ดาว ชุด ฮาวาย คน อ้วน แบบ เสื้อผ้า ฝ้าย ผู้หญิง คาเฟ่ เปิด ใหม่ ตลาด เสื้อผ้า ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย 2019 รองเท้า mlb ผู้หญิง กางเกง ไน กี้ ไบ โอ ติ น กิน ตอน ไหน ราคา รองเท้า converse ka cream vitamin e วิตามิน นอน หลับ skoop beach cafe เสื้อ เด รส เซ รั่ ม natcha pantip กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย h&m รองเท้า nike เด็ก เซ รั่ ม หน้า ใส วัต สัน กิน คอ ล ลา เจน กับ วิตามิน ซี รองเท้า แตะ รัด ส้น ผู้หญิง แบรนด์ วิตามิน ซี เม็ด รองเท้า havaianas อ่าน ว่า รองเท้า สลิป ออ น mc รองเท้า คน แก่ กระโปรง ทรง กระสอบ กางเกง ยีน ส์ ไซส์ ใหญ่ รองเท้า shu ราคา รองเท้า ส ตั๊ ด nike ตัว ใหม่ ล่าสุด 2020 ชุด กางเกง ขา สั้น เสื้อ สี เขียว นีออน ig รองเท้า adidas ผู้หญิง 2019 ราคา รองเท้า le coq sportif บา ว คาเฟ่ อดิ ดา ส ส มิ ท วิตามิน บี รวม กิน แล้ว อ้วน ร้าน เสื้อผ้า คน ตัว เตี้ย ขายส่ง เสื้อผ้า แฟชั่น ดารา รองเท้า ใส่ ใน บ้าน muji เด อ มา ฮิ ว ครีม หลอด ครีม คาเฟ่ ศาลาแดง adidas nmd r1 ราคา ครีม เกาหลี หลอด ชมพู รองเท้า birkenstock central รองเท้า มือ สอง ยก กระสอบ ส กิน แคร์ ถูก และ ดี ฉีด วิตามิน ผิว ที่ไหน ดี คาเฟ่ นั่ง ทํา งาน ชุด ทํา งาน สาว อวบ รองเท้า หนัง ผู้ชาย taywin chonlyshoes ครีม ทา หน้า ผู้ชาย 2019 ตรอก ครุฑ คาเฟ่ รองเท้า แตะ champion ครีม รี เทิ ร์ น pantip รองเท้า มู จิ ครีม เกาหลี หน้า ใส ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า pantip แฟ รน ไช ส์ กาแฟ อ เม ซอน เสื้อ สี ครีม ครีม บำรุง ใต้ ตา ครีม ส้น เท้า แตก เสื้อผ้า shein รองเท้า hermes ผู้ชาย ครีม บํา รุ ง มือ ร้าน กางเกง ig ฉีด วิตามิน ผิว ดี ไหม รองเท้า แพง โก ลิ น รองเท้า adidas ผู้หญิง 2018 ขายส่ง เครื่อง สํา อา ง เกาหลี รองเท้า oakley ชุด ไป งาน แต่ง กลางวัน กางเกง คน อ้วน ร้าน กาแฟ น่า รัก ครีม หน้า วิ้ ง ค์ ชุด นอน เด็ก ผู้หญิง รองเท้า ฟุต ซอ ล joma กางเกง เด็กชาย กางเกง ทหาร ขา สั้น ขมิ้น camin cuisine & cafe กันแดด เกาหลี กระโปรง ชั้น ๆ โลชั่น บํา รุ ง ผิว กาย เสื้อผ้า เด็ก ราคา ถูก ครีม ลด หลุม สิว รูป เสื้อผ้า สวย ๆ เสื้อ สี สะท้อน แสง รองเท้า สี ดํา ล้วน รองเท้า adidas เด็ก รองเท้า tommy รองเท้า adidas เด็ก blackmores ราคา รองเท้า balenciaga ผู้หญิง กางเกง แบรนด์ ครีม ทา หน้า คน ท้อง รองเท้า crocs เด็ก ครีม ลด รอย แดง จาก สิว ครีม โสม เกาหลี ผ้าถุง สํา เร็ จ เสื้อ ลูกไม้ รองเท้า givenchy กระโปรง ยีน ส์ เด็ก คาเฟ่ สุขสวัสดิ์ ครีม ลด รอย สิว 2020 ครีม แต้ม สิว อุด ตัน รองเท้า หนัง ผู้ชาย ยอด ฮิต รองเท้า อันเดอร์ กราว supersport skechers รองเท้า นักเรียน หญิง อนุบาล ครีม คิว แคร์ โฟม ล้าง หน้า คน ท้อง วิตามิน ผิว ขาว ยี่ห้อ ไหน ดี รองเท้า กุ ช ชี่ ของ แท้ รองเท้า เบรก เกอร์ ฟุต ซอ ล รองเท้า แบรนด์ แท้ กันแดด ทา หน้า รองเท้า วิ่ง adidas ultra boost เสื้อผ้า ไม่ ผ่าน qc ยก กระสอบ รองเท้า cc oo ผู้ชาย ล่าสุด chanel เครื่อง สํา อา ง รองเท้า ฟุตบอล เด็ก รองเท้า หนัง ผู้ชาย แบรนด์ ดัง เสื้อ มัด ย้อม ผู้ชาย ครีม บํา รุ ง เล็บ baoji รองเท้า วิตามิน บํา รุ ง สมอง วัย ทํา งาน ขั้น ตอน การ ลง ครีม ครีม ซอง เซ เว่ น ลด สิว ครีม ของ วุ้นเส้น รองเท้า cc oo ผู้ชาย ล่าสุด วิตามิน บี 9 กางเกง เด็กชาย วิตามิน บี 12 อาหาร กางเกง เกาหลี เสื้อผ้า แฟชั่น เกาหลี 2019 ครีม อีมู น ฮัก นา คาเฟ่ รองเท้า keen ลด ราคา 2020 เสื้อ เชิ้ต ผ้า ลินิน บอน คาเฟ่ รองเท้า asics ราคา กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย อ้วน บา เลน เซี ย ก้า รองเท้า ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า pantip แก้ รองเท้า หลวม crocs เด็ก วิตามิน ดี ยี่ห้อ ไหน ดี nakiz pantip กางเกง ทรง ลุง แต่งตัว รองเท้า ผู้ชาย แบบ สวม ครีม ที่ คน ท้อง ใช้ได้ รองเท้า หนัง กลับ ผู้ชาย ครีม กันแดด ทา หน้า กัน น้ํา กัน เหงื่อ เซ เว่ น รองเท้า sneaker ผู้หญิง saint laurent รองเท้า กางเกง ทรง ลุง ผู้หญิง รองเท้า ใส รองเท้า วิ่ง nike ผู้ชาย 2019 skoop beach cafe 88 coffee in khaoyai กางเกง ยีน ส์ มือ สอง แบรนด์ แฟชั่น เสื้อผ้า ผู้หญิง วัย 40 ครีม loreal กางเกง ยีน ส์ ทรง กระบอก ชาย ครีม snail white ครีม ลด หลุม สิว เสื้อ ฟ รุ้ง ฟ ริ้ ง เครื่อง สํา อา ง mac รองเท้า หนัง เปิด ส้น รองเท้า geox กางเกง กุ ช ชี่ vit c เซ เว่ น bequala ทอง ดี คาเฟ่ รองเท้า นักเรียน นั น ยาง ชวน พิสมัย เสื้อผ้า ทารก แบรนด์ รองเท้า ลี วาย รองเท้า ฟุต ซอ ล nike 2019 รองเท้า ส กอ ล ล์ 90 คาเฟ่ ดํา เนิน สะดวก รองเท้า วิ่ง ราคา ไม่ เกิน 500 ยา รักษา รอย แผลเป็น โรงงาน ตัด เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบ สี ขาว adidas ผู้หญิง รองเท้า converse หุ้ม ข้อ supersport skechers รองเท้า แบรนด์ มือ สอง aha ครีม เสื้อ shop แฟชั่น กางเกง วอร์ม ร้าน เสื้อผ้า จตุจักร โรงงาน ตัด เสื้อผ้า คาเฟ่ จ รั ญ adidas ส ตั๊ ด defenza cream ครีม กันแดด ทา หน้า กัน น้ํา กัน เหงื่อ เซ เว่ น เสื้อผ้า ทารก 6 เดือน ครีม ซี ควีน คอ ล ลา เจน pantip เด อ มา ฮิ ว ครีม ร้าน กาแฟ สด ใกล้ ฉัน ครีม เบบี้ มา ย กางเกง สี กากี รองเท้า nike แท้ กางเกง วิ่ง adidas กางเกง ลาย ดอก รองเท้า โก ล ซิตี้ รองเท้า ปิด หัว กระโปรง เด็ก รองเท้า ผ้าใบ fila แท้ รองเท้า fitflop ผู้หญิง กระโปรง เด็ก ครีม รอบ ดวงตา ครีม ลด รอย แผลเป็น ที่ หน้า กางเกง เอว สูง ขา สั้น ครีม กันแดด allie ครีม ทา ฝ้า concept pantip แตงโม จุฬา เฮิ ร์ บ off white รองเท้า รองเท้า ไน กี้ ผู้หญิง 2019 ราคา กางเกง ยีน ส์ mc ชาย เสื้อผ้า แฟชั่น สวย ๆ อิน เทรน ด์ กางเกง เอว สูง ขา ยาว แบบ กางเกง ขา สั้น แฟชั่น ครีม aqua รองเท้า กอล์ฟ มือ สอง ครีม มาร์ค คอ ล ลา เจน โลชั่น ผิว ขาว เร่ง ด่วน ขาว เร็ว 3 เท่า ราคา รองเท้า vans เสื้อ คน อ้วน สวย ๆ ชุด เด รส ยาว คน อ้วน provamed กันแดด converse all star ราคา ครีม ทา ผิว มิส ที น รองเท้า nike แท้ คาเฟ่ สาย 3 aha ครีม ไน กี้ ซูม ฟลาย 3 รองเท้า fila ของ แท้ เทรน การ แต่งตัว 2020 รองเท้า แตะ ราคา ถูก รองเท้า แค ท ช่า เสื้อ เชิ้ต ผู้ชาย แบรนด์ ลด ราคา กางเกง วอร์ม adidas ผู้หญิง ของ แท้ รองเท้า แตะ ที่ ดารา นิยม ใส่ รองเท้า hoka one one fitflop แท้ กางเกง ยีน ส์ ไซส์ ใหญ่ ครีม โสม ที่ เป็น ข่าว off white เสื้อ กางเกง ขา สั้น ผู้ชาย arrow รองเท้า hoka ราคา ผูก เชือก รองเท้า สวย ๆ น้ำ ดื่ม ยัน ฮี ราคา ส่ง รองเท้า baoji ผู้หญิง 2019 แบบ ชั้น วาง รองเท้า กางเกง ใส่ ทำงาน ครีม ไอริช ไวท์ พัน ทิป เสื้อผ้า นํา เข้า จาก เกาหลี ราคา ส่ง เสื้อ stranger things รองเท้า fitflop ลด ราคา central ครีม ทา ตาตุ่ม ด้าน เซ เว่ น ดู บัว คาเฟ่ pantip กางเกง ยีน ส์ ขา เด ฟ ไน กี้ ซูม ของ แท้ ครีม หน้า ขาว pantip converse repro 70 กางเกง สาม ส่วน หญิง วิตามิน บี รวม ยี่ห้อ ไหน ดี 2563 รองเท้า allbirds ชุด กระโปรง ลาย ดอก กางเกง uniqlo ผู้หญิง รองเท้า hoka ราคา ครีม ลา โม น่า รองเท้า อดิ ดา ส ของ แท้ วิตามิน ช่วย นอน หลับ ขายส่ง เสื้อผ้า ยก กระสอบ คัด หัว chonlyshoes ครีม ka กระโปรง วิน เท จ แบบ เสื้อผ้า kt ครีม ครีม ไข่มุก คั ง เซน รองเท้า ฟุต ซอ ล asics ชุด แนว สตรี ท ครีม กา ร์ นิ เย่ กลางคืน วิตามิน บำรุง สายตา ผู้ สูงอายุ ครีม himalaya รองเท้า ฟุต ซอ ล puma ครีม ขาว ใน เซ เว่ น เสื้อ ผู้ชาย อ้วน amazon cafe ใกล้ ฉัน คาเฟ่ วัง น้ำ เขียว รองเท้า balenciaga ผู้หญิง nike g dragon ราคา รองเท้า aerosoft คาเฟ่ คลอง 7 ครีม ใช้ แล้ว หน้า ขาว ครีม ยู เรี ย เสื้อ ชีฟอง แบรนด์ ผ้าใบ ลา คอส รองเท้า เสริม ส้น ชาย ครีม หลุม สิว ครีม พอ น ด์ ส กลางคืน รองเท้า ฟุต ซอ ล warrix ลบรอย แผลเป็น จาก สิว กางเกง ยืด ขา ยาว รองเท้า ผ้าใบ adidas ผู้หญิง ครีม คุณ ยาย รองเท้า fila รัด ส้น คาเฟ่ ประชาชื่น hoka one one carbon x ราคา วิตามิน ซี nat c ราคา วัต สัน กางเกง สี กากี เซ็ ต เครื่อง สํา อา ง อดิ ดา ส ยี ซี่ คาเฟ่ ถ่ายรูป สวย bts รองเท้า crocs เด็ก เสื้อผ้า ฝ้าย ประยุกต์ วิตามิน บํา รุ ง ผิว แห้ง คั ท ชู สี ดํา onitsuka tiger mexico 66 ราคา รองเท้า กอล์ฟ มือ สอง โรงงาน กางเกง ยีน ส์ พระราม 2 กางเกง 7 ส่วน ผู้หญิง tropi hoola อารีย์ เสื้อผ้า สาย ฝ อ allie กันแดด ฮัก นา คาเฟ่ โลชั่น ทา นาคา รองเท้า เปิด ส้น ชาย ราคา รองเท้า fila รองเท้า superga ตัด กางเกง ใส่ เอง ครีม บํา รุ ง หน้า กลางคืน คาเฟ่ สาย 4 ครีม ทา ขอบ ตา ดํา บ้าน ไม้ คาเฟ่ ครีม นางงาม ณ วั ฒ น์ วิตามิน ดี คือ เซ รั่ ม ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 kito รองเท้า ครีม กันแดด วัต สัน ครีม ลด หลุม สิว เสื้อ a2z รองเท้า เด็ก เล็ก ครีม ที่ ใช้ แล้ว หน้า ขาว ใส pantip รองเท้า ไน กี้ 2020 คาเฟ่ แมว ลาดพร้าว กางเกง แบรนด์
    เซ รั่ ม มังคุด| วิธี ลด ฝ้า| เล็บ เจ ล ลาย ทะเล| เป็น สิว ที่ ตัว| ครีม ลด รอย สิว puricas| ส เปร ย์ สิว ที่ หลัง| รีวิว ส ครับ ก ลู ต้า มะขาม| เซ รั่ ม ชา เขียว ราคา| ครีม ลด รอย สิว pantip 2019| เม จิ คอ ล ลา เจน รี ฟิ ล ราคา| รีวิว เซ รั่ ม ชา เขียว| เซ รั่ ม น้อง ฉัตร ซื้อ ที่ไหน| ส ครับ ที่ ดี ที่สุด| ฟ ล อ ร่า คอ ล ลา เจน| ไอ ริ น่า คอ ล ลา เจน| คอ ล ลา เจน ดารา| เป็น สิว ผด ที่ หน้าผาก ไม่ หาย สัก ที| dhc collagen ราคา| vistra collagen รีวิว| ส ครับ เฮอ ร์ เบิ ล รีวิว| คอ ล ลา เจน ไบ ร์ ท วิน| อั ล ติ เมท คอ ล ลา เจน รีวิว| ครีม รักษา ฝ้า ก ระลึก อภัย ภูเบศ ร| ที่ ส ครับ หน้า| เลเซอร์ รอย สิว ที่ไหน ดี 2018| เซ รั่ ม ออ เร น ทอ ล สี ส้ม| เซ รั่ ม คิว เพรส รีวิว| บี ไช น์ คอ ล ลา เจน ดี ไหม| เอ โอ ว่า คอ ล ลา เจน ราคา| collagen ยี่ห้อ ไหน ดี pantip| คอ ล ลา เจน เชน ธ นา ดี ไหม pantip| รีวิว เซ รั่ ม รักแร้ นางงาม| ไวท์ เท น นิ่ง เซ รั่ ม ปทุม มา ศ| benzac ช่วย เรื่อง อะไร| รักษา สิว หัว ขาว| คอ ล ลา เจน เว เน่| เซ รั่ ม โซ ชู| ข้อดี ของ คอ ล ลา เจน| เซ รั่ ม นางฟ้า| รักษา สิว อุด ตัน ด้วย ตัว เอง pantip| ลาย เล็บ เจ ล สี ดํา| คอ ล ลา เจน dipeptide| คอ ล ลา เจน เพียว 100| สิว แพ้ สาร ส เต รอย| คอ ล ลา เจน 10000| คอ ล ลา เจน ราคา ส่ง| clarins double serum 30ml ราคา| คอ ล ลา เจน ไท พ์ ทู คือ| za เซ รั่ ม| รีวิว เซ รั่ ม กา ร์ นิ เย่| ที ท รี อ อย ล์ รักษา สิว| ครีม รักษา รอย สิว ที่ ดี ที่สุด| เซ รั่ ม นางงาม ของ ณ วั ฒ น์| เด อ เอ้ เซ รั่ ม| คอ ล ลา เจน กระแต| benzac รักษา สิว| ครีม รักษา ฝ้า เซ เว่ น| เซ รั่ ม ผิว กาย ขาว| คอ ล ลา เจน นิ ว เว ย์| สิว อุด ตัน ไม่มี หัว ที่ แก้ม| เซ รั่ ม ลัง โคม ขนาด ทดลอง| คอ ล ลา เจน ซอง สีชมพู| real คอ ล ลา เจน รีวิว| รักษา หลุม สิว ธรรมชาติ|